MIKRODELEČNÍ SYNDROMY - Časopis lékařů českých

Author: Seemanová E.
Submitted: Thursday 7th of October 2010 05:19:25 PM
Submitted by: Sarka Vejvalkova
Language: Czech
Content type: Learning resource
Educational levels: qc2, qc3

Topics

Abstract

MIKRODELEČNÍ SYNDROMY Seemanová E. Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 12 / 2002 Autoři: Seemanová E. Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 363-370. Nové vysoce rozlišovací laboratorní techniky k zobrazení chromozómů dovolily identifikovat terminální, intersticiálnía subtelomerické mikrodelece jako příčinu řady syndromů mnohočetných malformací a mentální retardaces charakteristickými dysmorfickými rysy. K jejich diagnostice jsou využívány molekulárně cytogenetické sondy –fluorescenční in situ hybridizace FISH – které v cytogenetickém preparátu i interfázických jádrech hybridizují sespecifickými úseky chromozómů. Delece takových částí chromozómu představují ztrátu několika genů a vedouk projevům tzv. contiguous genových syndromů či mikrodelečních syndromů. V poslední době se jejich počet velmirozrostl a jejich společné charakteristiky jsou významné pro důsledky v klinické i genetické prognóze. 1) Variabilitaklinických projevů je široká v závislosti na velikosti a uložení mikrodelece; 2) Dysmorfické rysy většinou tvořícharakteristickou facies, rozpoznatelnou již somatoskopicky; 3) Vrozené srdeční vady a mentální retardace jsounejčastějšími příznaky většiny mikrodelečních syndromů; 4) Obvykle vznikají v důsledku čerstvě vzniklé mutace,jen 1–10 % jsou děděny buď z gonadální mozaiky jednoho z rodičů, balancované translokace, nebo i identickémikrodelece u jednoho z rodičů; 5) Sumární pravděpodobnost opakování výskytu takových syndromů v rodině jenízká, nicméně v individuálních případech děděné mutace může být až 50%; 6) Genetická heterogenie je častáa odpovědné geny mohou nejen být lokalizovány na různých chromozómech (např. syndrom Di George na 22q i 10q),ale také být důsledkem mikrodelece, ale i bodové mutace (70 % Shprintzenova syndromu z mikrodelece, 30 %z bodové mutace na 22q11, Rubinstein-Taybiho syndrom v 10 % z mikrodelece a 90 % z bodové mutace); 7) Výskyttěchto jednotek je poměrně častý (1:4000–1:30 000), neboť vznikají z nejčastějších chromozomálních strukturálníchaberací při nerovnoměrném crossing overu; 8) Imprinting se uplatňuje v některých případech (Prader-Willihosyndrom je důsledkem nulizomie paternálního 15q12 chromozómu, Angelmanův syndrom maternálního 15q12chromozómu; 9) U vysoce rizikových forem je prenatální prevence dostupná již ve 12. gestačním týdnu. Klíčová slova: mikrodelece, funkční nulizomie, imprinting, mikrodeleční syndromy, variabilita fenotypu, genetickáprognóza. Microdeletion Syndromes New high-resolution cytogenetical technique identified an increased number of terminal, interstitial and subtelomericmicrodeletion as the etiology of many syndromes of multiple congenital anomalies, mental retardation andfacial dysmorphy. A loss of contiguous genes shows a high phenotypical variability and at the same time it issignificant for genetic prognosis.1) Variability of clinical features depends on the size and pathogenetic mechanism of underlying deletion;2) Dysmorphic face features are of a characteristic type and can be somatoscopically recognized; 3) Heart defectsand mental retardation are common features of microdeletion syndromes; 4) New mutations represent the mostcommon etiology of microdeletions; only 1 to 10% of mutations are transmitted from the parental gonadal mosaics,from the balanced translocation or from the same microdeletion in parents; 5) Recurrence risk is low, but it may beas high as 50% in individual cases of inherited mutation; 6) Genetic heterogeneity is high and the responsible genescan be located at different chromosomes (e.g. Di George syndrome due to mutation on 22q or 10q) and can alsoresult from microdeletion or point mutation (in the Shprintzen syndrome 70 % represent microdeletion and 30 %point mutation at 22q11, in Rubinstein-Taybi syndrome 10 % cases result from microdeletions and 90% from pointmutations); 7) Population incidence ofmicrodeletions is high (1:4000 to 1:30 000) because their etiologicmechanismis related to the common unequal crossing over; 8) Imprinting plays a role in some cases, e.g. Prader-Willi syndromeresults from nullisomy of paternal 15q12 chromosome, Angelman syndrome is related to that of maternal 15q12chromosome; 9) Prenatal prevention of the high risk familial chromosomal rearrangements is feasible since the 12thgestation week. Key words: microdeletion, imprinting, contiguous genes, microdeletion syndromes, genetic prevention.

Preview

Similar resources


Loading ...

Download

Original version - Czech

abstract mikrodelece_5059.pdf

IMS Metadata

Citation

Seemanová E. . MIKRODELEČNÍ SYNDROMY - Časopis lékařů českých. EUROGENE portal. October 2010. online: http://eurogene.open.ac.uk/content/mikrodele%C4%8Dn%C3%AD-syndromy-%C4%8Dasopis-l%C3%A9ka%C5%99%C5%AF-%C4%8Desk%C3%BDch

Keywords

Rating

0

Terms of use

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License. Read more.

sfy39587f01